Hồ Chí Minh, bài ca tự do (đăng ngày 25 tháng 9 năm 2017)